Anasayfa Fotoğraf Galerisi Sinop E-Kütüphane İletişim Bilgileri
Nöbetçi Eczane Listesi Yapılandırılmamış

Umke Faaliyetleri

Umke Faaliyetleri
Galeriyi Göster
Umke Faaliyetleri

invest

Yönetim Hiz.Şub.Müdürlüğü

Yönetim Hiz.Şub.Müdürlüğü

Fuat ERMİŞ Şube Müdürü

 

  Özlük Birimi

Hülya YAZICI    Şef

Hüseyin AKAY  V.H.K.İ.

Kıymet ÖZDAĞ V.H.K.İ. 

Gülsev YURDAKUL  Şef

 

İdari İşler Birimi

 Recep DEMİREL        Ayn Say

Bilgin KÜÇÜK             V.H.K.İ.

Dilek USTAOĞLU      V.H.K.İ.

Özlem ÇELİK             Memur

Hüseyin AKIN            Mühendis

Betil BOZOĞLU         Teknisyen

Muhammet YILDIZ   Teknisyen

Aşkın BOZ                  Şoför

Salih KORKMAZ        Şoför

 

  Evrak Kayıt Birimi

Nesrin ULUKAN  V.H.K.İ.
Cemil TATAROĞLU  V.H.K.İ.
Sadiye AKDOĞAN  V.H.K.İ.

 Muhasebe ve Döner Sermeye Birimi

Zuhal EĞİLMEZ V.H.K.İ.
Yunus ÜLKER V.H.K.İ.
Murat DEMİRCİ V.H.K.İ.
Esen KOCA Memur
OSMAN GÜLMEZ Tıbbi Sekreter

 

 Satınalma Birimi

Ali ÇELİK Teknisyen
Engin BÖYÜKTAŞ Sağ Mem

 Disiplin ve Sicil Birimi

Sicil  
Fatma GÖKYILDIRIM Şef
Disiplin  
Elif Şeniz ÜSTÜN Şef

 Tahakkuk Birimi

Haydar ÖZDOĞRU   
V.H.K.İ.
Rabia BELOVACIKLI V.H.K.İ.

 Arşiv Birimi

Ünzile UYSAL             V.H.K.İ.

YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

 1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 2. Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
 3. Sağlık hizmetleri dışında çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 4. Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak,
 5. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,
 6. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 7. İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemleri yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak,
 8. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 9. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak, 
 10. Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,
 11. Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak.
 12. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
 13. Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak,
 14. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
 15. İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,
 16. İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 17. 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak
 18. Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
 19. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 20. İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 21. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
 22. Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak,
 23. İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,
 24. Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 25. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,
 26. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,
 27. Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,
 28. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
 29. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Bu Sayfa 3893 kez görüntülenmiştir.
© 2013. Tüm Hakları Saklıdır. Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Tel: 0368 261 19 62 Faks: 0368 261 16 32 Mail:sinop.biis@saglik.gov.tr

Yazılım: